Utwórz konto w systemie
Budżet Obywatelski Gminy Brześć Kujawski

Załóż konto, aby móc dodać projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Brześć Kujawski.
Posiadasz już konto? Zaloguj się do panelu mieszkańca/mieszkanki.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brześcia Kujawskiego, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, tel. 54 231-63-10, e-mail: sekretariat@brzesckujawski.pl
2. Burmistrz Brześcia Kujawskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych tel. 54 234 51 78 , e-mail: dane.osobowe@brzesckujawski.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji poprawności danych oraz kontaktu z wnioskodawcą zgodnie z Uchwałą Nr XL/355/2022 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Brześcia Kujawskiego w sprawie Budżetu Obywatelskiego Brześcia Kujawskiego na rok 2023 oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać: uprawnione podmioty i organy publiczne wymienione w ustawach, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych postępowań, podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe oraz podmiot, z którym administrator ma podpisaną umowę powierzenia danych
osobowych tj. MediaPark Sp. z o.o., ul. Władysława Trylińskiego 10, 10-683 Olsztyn .
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub do czasu wycofania zgody. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może wynikać także z terminów dochodzenia i przedawnienia roszczeń. Po ustaniu lub zakończeniu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W sytuacji, gdy
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
9. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenie formularza zgłoszenia projektu Budżetu Obywatelskiego dla Brześcia Kujawskiego na rok 2023.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, tj. dane osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jej preferencji i cech. (art. 22 RODO)